Élménytársadalom (Éber Márk Áron)

A szakkollégiumi szemináriumon az „élménytársadalommal” foglalkozunk – abban az értelemben, ahogyan azt Gerhard Schulze kortárs német társadalomkutató 1992-ben megjelenő Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart (Élménytársadalom: A jelenkor kultúrszociológiája) c. könyvében meghatározta. A szemináriumon az általános irodalomjegyzékből közösen, konszenzuálisan kiválasztott tételeket tárgyaljuk intenzív olvasással, szemináriumi aktivitással.

A téma több irányból is megközelíthető: többek között a fogyasztáselmélet, a kulturális fogyasztás, a fogyasztói társadalom, a társadalomszerveződés, ill. társadalomszerkezet történeti és/vagy összehasonlító elemzése felől. A hallgatói érdeklődés és aktivitás függvényében kedvünkre kalandozhatunk…


 

Általános irodalomjegyzék (a tételek választhatók, megállapodás szerint feldolgozandók)

 

Az élménytársadalom elsődleges irodalma

Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt am Main – New York: Campus Verlag, 1992.

Schulze, Gerhard: Übergang wohin? Kommentar im Jahr 2005. In Schulze, Gerhard: Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt am Main – New York: Campus Verlag, 2005. [Bővített kiadás.] I–XXII.

Schulze, Gerhard: Élménytársadalom. A jelenkor kultúrszociológiája. A hétköznapi élet esztetizálódása. (Részlet az első fejezetből.) [Ford.: Mezei György.] Szociológiai Figyelő, 2000. 15 (1–2): 135–157.

Schulze, Gerhard: A Német Szövetségi Köztársaság kulturális átalakulása. [Az Erlebnisgesellschaft utolsó, összefoglaló fejezete, ford.: Novák Zsolt.] In Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája. Budapest: Osiris Kiadó – Láthatatlan Kollégium, 1998. 186–204.

 

Az élménytársadalom koncepcióját inspiráló, ill. azt értelmezni segítő elsődleges irodalom

Bauman, Zygmunt: A munkaetikától a fogyasztás esztétikájáig. [Ford.: Szabó Adrienne.] Replika, 2005. 16 (51–52): 221–238.

Beck, Ulrich: Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten. In Krackel, Reinhard (szerk.): Soziale Ungleichheiten. Göttingen: Otto Schwarz and Co. Verlag, 1983. 36–74. (Magyar fordításban: Beck, Ulrich: Túl renden és osztályon? Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi individualizációs folyamatok és az új társadalmi alakulatok, identitások keletkezése. [Ford.: Babarczy Eszter.] In Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, 1997. 418–468.)

Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986. (Magyar fordításban: Beck, Ulrich: A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. [Ford.: Berényi Gábor.] Budapest: Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, 2003.)

Bourdieu, Pierre: La Distinction. Critique Sociale de Jugement. Paris: Editions de Minuit, 1979. (Német, ill. angol fordításban: Bourdieu, Pierre: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. [Ford.: Schwibs, Bernd és Russer, Achim.] Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1982.; Bourdieu, Pierre: Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. [Ford.: Nice, Richard.] Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.)

Bourdieu, Pierre: A habitus és az életstílusok tere. [Ford.: Fáber Ágoston.] Replika, 2010. 21 (72): 49–94.

Bourdieu, Pierre: Társadalmi tér és szimbolikus tér. [Ford.: Berkovits Balázs.] In Bourdieu, Pierre: A gyakorlati észjárás. A társadalmi cselekvés elméletéről. Budapest: Napvilág Kiadó, 2002. 11–29.

Bourdieu, Pierre: A társadalmi tér és a csoportok keletkezése. [Ford.: Fáber Ágoston.] In Angelusz Róbert – Gecser Ottó – Éber Márk Áron (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. [Elektronikus szöveggyűjtemény.] Budapest, 2011. Megjelenés előtt.

Bourdieu, Pierre: Alapelvek a kulturális alkotások szociológiájához. [Ford.: Babarczy Eszter.] In Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája. Budapest: Osiris Kiadó – Láthatatlan Kollégium, 1998. 174–185.

Bourdieu, Pierre: A művészeti észlelés szociológiai elméletének elemei. In Józsa Péter (szerk.): Művészetszociológiai válogatott tanulmányok. [Ford.: Józsa Péter.] Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978. 175–200.

Douglas, Mary – Isherwood, Baron: A javak használatának változatai. [Ford.: Pásztor Zoltán.] In Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája. Budapest: Osiris Kiadó – Láthatatlan Kollégium, 1998. 150–159.

Hradil, Stefan: Társadalmi helyzetek és miliők. Egy fejlett társadalom struktúrájának elemzése. [Ford.: Berger Viktor.] In Angelusz Róbert – Gecser Ottó – Éber Márk Áron (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei. [Elektronikus szöveggyűjtemény.] Budapest, 2011. Megjelenés előtt.

Hradil, Stefan: Régi fogalmak és új struktúrák. Miliő-, szubkultúra- és életstílus-kutatás a ’80-as években. In Andorka Rudolf – Hradil, Stefan – Peschar, Julius S. (szerk.): Társadalmi rétegződés. Budapest: Aula Kiadó, 1996. 347–387.

Simmel, Georg: A divat. [Ford.: Berényi Gábor.] In uő.: Válogatott társadalomelméleti tanulmányok. Budapest: Gondolat Kiadó, 1973. 473–507.

Slater, Don: A fogyasztói kultúra körvonalai. [Ford.: Kacsuk Zoltán.] Replika, 2005. 16 (51–52): 197–205.

Ben, Fine – Leopold, Ellen: Mi a fogyasztói társadalom? [Ford.: Simányi Léna.] Replika, 2005. 16 (51–52): 207–219.

Miller, Daniel: A fogyasztás mítoszai. [Ford.: Kacsuk Zoltán, Simányi Léna, Rácz Márton és Kováts Réka.] Replika, 2005. 16 (51–52): 239–256.

Sahlins, Marshall: La Pensée Bourgeoise. A nyugati társadalom mint kultúra. [Ford.: Dombos Tamás.] Replika, 2010. 21 (72): 17–48.

Certeau, Michel de: A hétköznapok felfedezése: a cselekvés művészete. Használati módok és taktikák. [Ford.: Fáber Ágoston.] Replika, 2010. 21 (72): 95–107.

Lears, T. J. Jackson: A megváltástól az önmegvalósításig. A reklám és a fogyasztói kultúra terapeutikus gyökerei, 1880–1930. [Ford.: Rövid Márton.] Replika, 2010. 21 (72): 109–135.

 

Az élménytársadalom másodlagos irodalma magyarul

Wessely Anna: Élményhajhász társadalom. Új-Symposion, 1996. (8): 25–29., valamint: KisTáska, 2007. 5 (42): 34–35.

Wessely Anna – Róbert Péter – Babarczy Eszter – Hadas Miklós – Kemény Vagyim: Kultúra és társadalom. A TEK20 Konferencia 3. napja. 2001. május 17.

Wessely Anna: Előszó – A kultúra szociológiai tanulmányozása. In uő. (szerk.): A kultúra szociológiája. Budapest: Osiris Kiadó – Láthatatlan Kollégium, 1998. 7–27.

Wessely Anna: A kultúra mint csali. Jelenkor, 2005. 48 (9): 873–879.

Wessely Anna: A közterek politikája. Előadás az Országos Főépítészi Konferencián, Pakson. Építészfórum, 2010. augusztus 30.

Berger Viktor: Konstruktivista és bourdieu-i megközelítések vonzásában: Gerhard Schulze cselekvés- és tudásszociológiai modellje. In Némedi Dénes – Szabari Vera (szerk.): Kötő-jelek 2006. Budapest: ELTE TáTK Szociológiai Doktori Iskola, 2007. 31–53.

Berger Viktor: A középosztályosodás értelmezési kísérletei a német szociológiában. Századvég, 2008. 13 (49): 51–93.

Berger Viktor: Életstílus- és miliőkutatások a német szociológiában: a hagyományos struktúramodellek alternatívái? Replika, 2008. 19 (64–65): 115–130.

Éber Márk Áron: Élménytársadalom. Gerhard Schulze koncepciójának tudás- és társadalomelméleti összefüggéseiről. Budapest: ELTE Társadalomtudományi Kar, 2007.

Éber Márk Áron: Bourdieu és Luhmann „között”. Gerhard Schulze élménytársadalom-koncepciójáról”. In Tavaszi Szél 2007. konferenciakiadvány – Társadalomtudományok. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 2007. 60–66.

Éber Márk Áron: Túl az élménytársadalmon? Avagy az élménytársadalom másfél évtizede. Szociológiai Szemle, 2008. 18 (1): 41–68.

Éber Márk Áron: Társadalmi struktúra és szemantika. A koncepció útja Niklas Luhmann rendszerelméletétől Gerhard Schulze empirikus programjáig. In Némedi Dénes – Szabari Vera (szerk.): Kötő-jelek 2008. Budapest: ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola, 2009. 143–160.

Simányi Léna: Bevezetés a fogyasztói társadalom elméletébe. Replika, 2005. 16 (51–52): 165–195.

Vörös Miklós – Kemény Vagyim: Kulturális fordulat. A fogyasztáskutatás reneszánsza a hetvenes-nyolcvanas években. Replika, 2010. 21 (72): 7–16.

Reklámok